Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Vejrumbro Forsamlingshus

§ 1.
Navn og hjemsted.
Foreningens navn er ” Foreningen Vejrumbro Forsamlingshus.” Foreningen er hjemmehørende i Vejrumbro i Viborg Kommune. Foreningen er ejer af ejendommen matr. Nr. 45. Foreningens adresse er hos formanden eller kassereren.

§2.
Formål.

Foreningens formål er at drive og opretholde Vejrumbro Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig og selskabelig art.

 §3.
Medlemmer.
Medlemskabet er for en husstand. Medlemmer er de, som efter denne vedtægt købt medlemsbevis, købt et eller flere andels- eller interessentskabsbeviser under tidligere vedtægter. Disse beviser er i enhver henseende ligestillede indenfor denne vedtægts rammer uanset ordlyden på tidligere udstedte beviser. Udstedte tidligere beviser skal derfor ikke ombyttes til nye medlemsbeviser ved vedtagelsen af denne vedtægt. Medlems/ andels/ interessentskabsbeviser kan ikke overdrages ved gave, arv, eller på anden måde. En generalforsamling kan beslutte, at medlemmerne skal betale et årskontingent, og betaling heraf vil herefter være en betingelse for fortsat medlemskab

§ 4.
Generalforsamlinger.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel og kan ske elektronisk, ved annoncering i dagspressen, opslag i byen, på www.vejrumbro.dk eller Facebook. Forslag fra medlemmer til behandling indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
1 Valg af dirigent.
2 Valg af sekretær
3 Formandens beretning.
4 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og budget til godkendelse.
5 Fastsættelse af kontingent.
6 Indkomne forslag.
7 Valg af:
Bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Formand og kassereren bør ikke
udtræde samtidig af bestyrelsen.
1 første- og 1 anden bestyrelsessuppleant for 1 år.
2 revisorer for 1 år
1 revisorsuppleant for 1 år.
8 Eventuelt, hvorunder intet kan besluttes.

Den valgte referent og dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger.

Dirigenten udpeger evt. stemmetællere.  Beslutninger om sager optaget på dagsordenen træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Valg af flere personer i en afstemning kan dog ske ved almindelig flertal. Hvis medlemmer undlader at stemme, hverken stemmer for eller imod, eller stemmer ugyldigt eller blankt medtælles det ikke i antallet af afgivne stemmer. Afstemning foregår normalt ved de stemmeberettigedes håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg mellem flere foreslåede, eller hvis dirigenten skønner det nødvendigt.

Ved hver afstemning kan de tilstedeværende medlem/husstand afgive 1 stemme.
Ekstraordinær generalforsamling lader bestyrelsen afholde tilsvarende, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling. Kun punkter/ forslag bekendtgjort for medlemmerne på indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling kan behandles der.

§ 5.
Bestyrelsen.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsentere foreningen i alle forhold.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligtiger foreningen i henhold til gældende love.

Bestyrelsen udpeger hvem, som forestår udlejning af forsamlingshuset efter de regler, som bestyrelsen fastsætter, og den påser, at udlejningen sker inden for rammer, som angivet for forsamlingshusets formål. Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne forekomme hærværkstruende, i strid med brandværnsregler eller husets formål. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper.

§ 6.
Bestyrelsens sammensætning og konstituering.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. De vælges for 2 år og afgår skiftevis i lige eller ulige år. Bestyrelsen udpeger formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formand og kasserer kan ikke være en og sammen person. Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær indkalde suppleanter. Beslutninger forudsætter, at et flertal af de tilstedeværende har stemt for.

Bestyrelsen lader føre protokol over de behandlede sager og de trufne beslutninger. Protokollen oplæses og underskrives af mødedeltagerne senest ved næste bestyrelsesmødes begyndelse.

 § 7.
Økonomi, regnskab og revision.
Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. På generalforsamlingen vælges for 1 år 2 revisorer til at revidere regnskabet og 1 revisorsuppleant til at indtræde i en revisors fravær. Af et evt. overskud sker henlæggelser til vedligeholdelse og lign. angivne formål, bestemt af bestyrelsen og meddelt generalforsamlingen. Foreningens likvide midler skal være anbragt i pengeinstitut. Af overskud kan intet udbetales til medlemmerne. Beløb indbetalt for medlems- eller andels- eller interessentskabsbeviser er varige, almennyttige bidrag og kan ikke genudbetales.

§ 8.
Tegning.
Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand og kasserer. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning i bestyrelsen og efterfølgende generalforsamlingsgodkendelse.

 § 9.
Hæftelse.
Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

§ 10.
Medlemskab, rettigheder og pligter.
Bestyrelsen fører en protokol, manuelt eller elektronisk, over samtlige medlemmer. Heri indføres medlemmets navn, adresse. Ved medlemmers leje af forsamlingshuset kan der ydes rabat i lejen efter regler fastsat af bestyrelsen og forelagt for en generalforsamling

§ 11.
Vedtægtsændringer.

En generalforsamling kan behandle forslag om ændring af vedtægten. Medlemmerne indkaldes mindst 14 dage forud ved annoncering af forslagene. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring.

§ 12.
Foreningens opløsning.
Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, indkaldes til en generalforsamling ved annoncering med nærmere oplysninger om situationen bl.a. evt. for at få valgt anden bestyrelse.

Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der med nærmere forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse til en ekstraordinær generalforsamling herom, og en opløsning kan vedtages med almindeligt flertal af summen af de afgivne ja-og nejstemmer.

§ 13.
Anvendelse af evt. midler i tilfælde af foreningens opløsning.
Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, en idrætshal eller lignende almennyttigt, lokalt samlingssted, stilles evt. overskydende midler til rådighed for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for egnens borgere. Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordelingen af midlerne som bestemt. Der kan ikke ske udlodning til forsamlingshusets medlemmer.

§ 14.
Ikrafttrædelse.
Denne vedtægt træder i kraft straks i stedet for den hidtidige vedtægt af 1. juni 2006. Med denne ny vedtægt, hvormed forsamlingshuset følger lovgivningens påbud, som hindrer fortsat forsamlingshusdrift som interessentskab eller andelsselskab , indtræder Foreningen Vejrumbro Forsamlingshus i samtlige de forpligtelser og rettigheder over for tredjemand, som hidtil har omfattet det identiske selskab Vejrumbro Forsamlingshus, herunder i ejendomsretten til forsamlingshusets faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v., ligesom foreningen med sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for selskabets hidtidige forpligtelser og gæld.

Således vedtaget på generalforsamlingen

Den 1. november 2016

Underskrives af:

dirigent                                                                          referent.
Jens Thygesen                                                           Niels Erik Bondo